Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach zostało utworzone przez JM Rektora UŚ 21 września 2017 r. Centrum jest, międzywydziałowym zespołem badawczym prowadzącym działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną. Członkami założycielami ŚCW są Wydziały Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Centrum jest otwarte na współpracę z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi, zespołami naukowymi i aplikacyjnymi Uniwersytetu. Zaprasza również do współpracy zespoły badawcze spoza Uniwersytetu. Centrum powstało jako efekt realizacji i komercjalizacji projektu ZiZOZap, którego koordynatorem i głównym wykonawcą był Uniwersytet Śląski.
Tematyka badawczo-dydaktyczna Centrum obejmuje liczne dziedziny nauki w tym w szczególności związane z fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i ekologicznymi aspektami wód, potamologię, limnologię, hydrogeologię, hydrometeorologię, hydrochemię, hydrobiologię, chemometrię oraz inne obszary dotyczące wód i środowiska. Jednym z najważniejszych zadań Centrum jest koordynacja interdyscyplinarnych badań prowadzonych na Uniwersytecie i u partnerów w obszarach związanych z wodą, środowiskami  związanymi z wodami.
Cele jakie stawia przed sobą zespół Centrum to pozyskiwaniu środków na badania i prowadzenie projektów badawczych związanych szeroko pojętą gospodarką wodną. Centrum ma być również ważnym ogniwem łączącym naukę z gospodarką, poprzez komercjalizację wyników działalności Centrum a także prowadzenie działalności komercyjnej związanej z wykorzystaniem kompetencji ekspertów w kreowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących gospodarki wodnej.
Centrum chce być inicjatorem nowych programów nauczania, uwzględniających najnowsze osiągnięcia badawcze i technologiczne, aktualne i przyszłe wyzwania środowiskowe oraz unijne i krajowe uregulowania prawne. Ważnym elementem działalności Centrum ma być działalność dydaktyczna związana z realizowaną tematyką badawczą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podmiotów zewnętrznych (w tym szkół). Równolegle z powołaniem ŚCW powołano Międzywydziałowe Koło Naukowe, działające przy Centrum, które ma wspierać zespoły naukowców w trakcie prowadzenia badań. W ramach tej działalności Studenci będą pozyskiwać nowe kompetencje, w prowadzeniu badań wykorzystywanych do przygotowania różnego rodzaju prac naukowych.  
Zespół tworzący ŚCW na duże doświadczenie związane z badaniami wody zdobyte w trakcie realizacji projektu ZiZOZap na zbiorniku Goczałkowickim jak również w okresie utrzymania trwałości projektu. W tym okresie realizował liczne prace zlecane przez Urzędy miast: Jaworzno na zbiorniku Sosina czy w Tychach na zbiorniku Paprocany; realizował ekspertyzy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczące oceny stanu wód zlewni Kłodnicy.
Naturalnym obszarem działania Centrum jest Województwo śląskie na obszarze którego znajduje się prawie 16 tys. zbiorników wodnych o łącznej powierzchni prawie 200 km2. Te zbiorniki tworzą jeden z bardziej ujeziornionych obszarów nazwanych przez śp. profesora Andrzeja Jankowskiego Górnoślaskim Pojezierzem Antropogenicznym. Wiele z nich to niezwykle cenne z punktu widzenia urbanistyki zbiorniki śródmiejskie, płytkie o nieuregulowanej gospodarce wodnej narażone na degradację wymagają racjonalnego zarządzania środowiskowego. Centrum pragnie rozwijać swoją działalność również poza obszarem Śląska wykorzystując zdobyte doświadczenie do realizacji projektów w Polsce i za granicą.


Kompetencje zespołu Śląskiego Centrum Wody - KLIKNIJ.

 

English information

Establishment of the Centre is the result of implementing and commercialising the ZiZOZap project (Integrated Suppurt System Management and Protection of Water Dam and Reservoir). Research and teaching topics of the Centre cover the areas of science related to physical, chemical, biological and ecological aspects of water management. One of the most important tasks of the Centre is coordinating interdisciplinary research in the fields of water-related science, conducted at the University and other research units cooperating with it.

The Centre is an important link between science and economy through the commercialization of research results and conducting commercial activities related to the use of expert competences in creating innovative solutions for water management.

Śląskie Centrum Wody UŚ współpracuje z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami zajmującymi się gospodarką wodną i ochroną środowiska oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zapraszamy do nawiązywania współpracy ze Śląskim Centrum Wody UŚ.

 

Śląskie Centrum Wody podjęło stałą współpracę z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem badawczym w Warszawie (ios.edu.pl).

 

dr hab. Andrzej Woźnica

Dyrektor ŚCW UŚ

Pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie biochemii i ochrony środowiska. Zajmuje się biotechnologią środowiska, biodetekcją oraz problemami zarządzania środowiskiem zbiorników wodnych. Lider zespołu, który opracował Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody – ABTOW, urządzenie do monitorowania jakości wody. Zastępca koordynatora projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap (POIG 2010-2014). Obecnie odpowiedzialny za proces wdrożenia produktów projektu ZiZOZap. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w Chemosphere, PlosOne, Gospodarce Wodnej.

 

dr hab. Damian Absalon

Z-ca Dyrektora ŚCW UŚ

Pracownik Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

   

dr Bartosz Łozowski

Stały współpracownik ŚCW UŚ

Pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie fizjologii zwierząt i ekotoksykologii.

Zajmuje się numerycznym modelowaniem ekosystemów wodnych oraz zarządzaniem środowiskami wodnymi i z wodami związanymi. W pracy łączy fascynację technikami informatycznymi z wiedzą biologiczną. Prowadzi badania, z których większość ma charakter wdrożeniowy – wymagające: współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiejętności prowadzenia dialogu ze zleceniodawcą, zarządzania projektami i konieczności ochrony własności intelektualnej (zgłoszenia patentowe). Jest jednym z organizatorów ŚCW. Posiada certyfikat PRINCE2® Foundation, patent sternika motorowodnego. Jako swoje hobby wskazuje narciarstwo zjazdowe i słuchanie muzyki (a czasem również grę na perkusji).

 

Członkowie Komitetu Sterującego ŚCW:

prof. dr hab. Andrzej Noras - Prorektor ds. Badań Naukowych UŚ

mgr Dariusz Laska - p.o. Zastępcy Kanclerza UŚ

prof. dr hab. Leszek Marynowski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi

dr hab. Edyta Sierka - Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

dr hab. Mariola Krodkiewska - Członek Komitetu Sterującego

dr hab. Danuta Wojcieszyńska - Członek Komitetu Sterującego

dr Magdalena Matysik - Członek Komitetu Sterującego

dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski - Członek Komitetu Sterującego