Kompetencje zespołu Centrum dotyczą w szczególności:

 1. Monitoringu wód i siedlisk z wodami zwianych, w tym:
  • Identyfikacja stanu ekologicznego wód oraz modelowanie funkcjonalności różnorodności biologicznej
  • Analiza usług (ecosystem services) świadczonych przez wodne ekosystemy antropogeniczne dla poprawy jakości życia człowieka oraz minimalizacji zmian klimatu na terenach miejsko-przemysłowych
  • Identyfikacja warunków siedliskowych, w tym wilgotności podłoża i miejsc gromadzenia wody, metodą w oparciu o wysokorozdzielcze dane teledetekcyjne i skanowanie LIDAR
  • Analizy biologii i ekologii obcych w faunie Polski gatunków mięczaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych
  • Ocena stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych zgodna z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ocena stanu troficznego wód powierzchniowych na podstawie fauny dennej Oligochaeta
 2. Planowanie gospodarowania wodami, w tym:
  • Ocena rola zróżnicowania roślinności w modyfikacji bilansu wodnego terenu, uwzględniająca wyniki modelowania niszy gatunków i cyfrowego modelu roślinności
  • Przygotowanie Planów Bezpieczeństwa Wody kontrola jakości wody poprzez tworzenie narzędzi do detekcji niespodziewanych skażeń wody substancjami chemicznymi
  • Wykorzystanie technik chemometrycznych do modelowania złożonych danych chemicznych i biologicznych, analiza porównawcza, statystyczne opracowywanie danych chemicznych, tworzenie modeli kalibracyjnych i klasyfikacyjnych (prognostycznych), analiza i modelowanie chemicznych odcisków palca "FingerPrint"
  • Strategii monitoringu oraz ochrony wód podziemnych pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowanie operatów, ekspertyz oraz opracowań kartograficznych dotyczących dynamiki, zasobności i jakości wód podziemnych
 3. Zarządzanie gospodarką wodną, w tym:
  • Zarządzanie zbiornikami na obszarach miejsko-przemysłowych w aspekcie pełnionych przez nie funkcji przyrodniczych, społecznych i gospodarczych
  • Mikrobiologiczna transformacja i degradacja opornych i/lub toksycznych ksenobiotyków, m.in. związków aromatycznych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
  • Kreowanie siedlisk podmokłych (wetlands) i ich rola w lokalnej retencji, rewitalizacja obszarów miejsko-przemysłowych w aspekcie obszarów funkcjonalnych
  • Ocena potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie makrozoobentosu

Nasze kompetencje zostały wypracowane m.in. w Projekcie ZiZOZap. Szeroki obraz Projektu przedstawiony został w zamieszczonej poniżej broszurze oraz na stronie internetowej Projektu (http://www.zizozap.pl/).

BROSZURA ZIZOZAP