Od 4 do 8 czerwca 2018 roku, w Ustroniu odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. "New Approaches to Groundwater Vulnerability", która jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, w szczególności nowymi metodami i technikami stosowanymi w ocenie tego zjawiska.

Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znajdą się m.in.:

  • podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w obszarach krasowych,
  • ocena zjawiska w kontekście zmian klimatycznych i użytkowania gruntów oraz w obszarach zurbanizowanych i górniczych,
  • ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w kontekście zrównoważonej gospodarki wodnej,
  • zasilanie wód podziemnych,
  • mapy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia i ich praktyczne wykorzystanie,
  • zastosowanie narzędzi GIS oraz modelowania w ocenie podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi UŚ we współpracy z UNESCO, International Association of Hydrogeologists, Stowarzyszeniem Hydrogeologów Polskich oraz Śląskim Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy na stronę internetową Konferencji: www.vulnerability.us.edu.pl